روستای سراقا سید

sar agha seyed 7
چشمه دیمه 57
روستای سر آقا سید 13
sar agha seyed 9