بازفت

اکتشاف ماهواره ای معادن چهارمحال وبختیاری
شیمبار
بازفت 2
بازفت 4